Advice

Don’t ruin a new day…

wisdom Lần cập nhật cuối: 28 Tháng Mười Hai, 2021
Don’t ruin a new day…

Thanks, Fabian

Xem thêm

Don’t change so people will like you…

wisdom Lần cập nhật cuối: 24 Tháng Mười Hai, 2021

Be yourself…

wisdom Lần cập nhật cuối: 23 Tháng Mười Hai, 2021

Life is short, break the rules…

wisdom Lần cập nhật cuối: 23 Tháng Mười Hai, 2021

If you didn’t hear it from the horse’s mouth…

wisdom Lần cập nhật cuối: 23 Tháng Mười Hai, 2021