Friends

True Friends

wisdom Lần cập nhật cuối: 22 Tháng Mười, 2021

Friendship…

wisdom Lần cập nhật cuối: 4 Tháng Mười, 2021

Friends are the flowers in the garden of life…Fri

wisdom Lần cập nhật cuối: 2 Tháng Chín, 2021

A trie friend…

wisdom Lần cập nhật cuối: 4 Tháng Tám, 2021