Funny

No longer in charge…

wisdom Lần cập nhật cuối: 5 Tháng Mười Hai, 2021

Don’t be so hard on yourself…

wisdom Lần cập nhật cuối: 30 Tháng Mười Một, 2021
Don’t be so hard on yourself…

Thanks, Mellie

Xem thêm

Your job as a parent…

wisdom Lần cập nhật cuối: 4 Tháng Mười Một, 2021
Your job as a parent…

Thanks, ZFG

Xem thêm

Mothers that love their kids…

wisdom Lần cập nhật cuối: 1 Tháng Mười Một, 2021

Money doesn’t make you happy…

wisdom Lần cập nhật cuối: 14 Tháng Mười, 2021
Money doesn’t make you happy…

Thanks, Brother Paul

Xem thêm