Interesting

In the end…

wisdom Lần cập nhật cuối: 21 Tháng Mười Hai, 2021

Rumors are carried by haters…

wisdom Lần cập nhật cuối: 14 Tháng Mười Hai, 2021

The most expensive thing in the world…

wisdom Lần cập nhật cuối: 11 Tháng Mười Hai, 2021
The most expensive thing in the world…

Thanks, Ian

Xem thêm

Loneliness…

wisdom Lần cập nhật cuối: 7 Tháng Mười Hai, 2021
Loneliness…

Thanks, Jamie

Xem thêm