Life can only be understood backwards…

wisdom Lần cập nhật cuối: 21 Tháng Mười, 2021