Life

Life is amazing… and it’s awful…

wisdom Lần cập nhật cuối: 22 Tháng Mười Một, 2021

When thinking about life…

wisdom Lần cập nhật cuối: 20 Tháng Mười Một, 2021
When thinking about life…

Thanks, Mary Ann

Xem thêm

Life isn’t what you’re given…

wisdom Lần cập nhật cuối: 16 Tháng Mười Một, 2021
Life isn’t what you’re given…

Thanks, Gizmo

Xem thêm