Like branches on a tree…

wisdom Lần cập nhật cuối: 22 Tháng Mười Một, 2020

via