Motivational

Never get upset…

wisdom Lần cập nhật cuối: 17 Tháng Mười Hai, 2021

Don’t give up!

wisdom Lần cập nhật cuối: 20 Tháng Tư, 2021
Don’t give up!

Thanks, Linda R

Xem thêm

Some Days It’s Hard To Find Motivation…

wisdom Lần cập nhật cuối: 6 Tháng Chín, 2020

Some days it’s hard to find motivation…

wisdom Lần cập nhật cuối: 18 Tháng Tám, 2020