You are the artist…

wisdom Lần cập nhật cuối: 19 Tháng Tám, 2021
via

Bài viết liên quan

Creating Art

Creating Art

When the uncreative tell the creative what to do, it stops being art. – Tony Bennett